ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden: de door Huk-Tti Sport gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Huk-Tti Sport; www.Huk-Tti.com.
1.2 Deelnemer: degene die een door Huk-Tti Sport georganiseerde les volgt of wenst te volgen bij Huk-Tti Sport.
1.3 Huk-Tti Sport is gevestigd te Rotterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52344479.
1.4 Lidmaatschap: een door Huk-Tti Sport uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, contributiegelden voor het volgen van Tang Soo Do, boksles, Hap Ki Do, Powerfit, personal training en/of andere lessen bij Huk-Tti Sport.
1.5 Losse Les: een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Huk-Tti Sport anders dan op basis van een lidmaatschap.
1.6 Workshop: een bij Huk-Tti Sport te geven of gegeven workshop.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, proeflessen en workshops bij Huk-Tti Sport. Door deelname aan een (losse) les, proefles, workshop verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Huk-Tti Sport kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Huk-Tti Sport zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
2.3 Op alle overeenkomsten tussen Huk-Tti Sport en deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

3. Lidmaatschap / Strippenkaarten
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart.
3.2 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Huk-Tti Sport het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de deelnemer heeft ontvangen.
3.3 Vanaf de datum van het ontvangen lidmaatschapsgeld bestaat er tussen deelnemer en Huk-Tti Sport een overeenkomst.
3.4 Huk-Tti Sport biedt verschillende lidmaatschapsvormen aan, welke terug te vinden zijn op de website www.Huk-Tti.com.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een lidmaatschap, workshop of losse les moet voorafgaand aan de les of workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via overmaking, iDEAL (online), automatische incasso of middels contante betaling. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de deelnemer tot nadere opzegging aan Huk-Tti Sport toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.
4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, zal Huk-Tti Sport zich het recht toekennen om de desbetreffende deelnemer de deelname aan lessen te weigeren. De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
4.3 Het lidmaatschapsgeld is de deelnemer ook verschuldigd, indien deelnemer om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen.
4.3 De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen en workshops staan altijd op de website www.Huk-Tti.com. Huk-Tti Sport behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Huk-Tti Sport en/of door vermelding op de website en/of per e-mail.

5. Lesrooster
5.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Huk-Tti Sport behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Huk-Tti Sport, middels vermelding op de website en/of per e-mail.
5.2 Huk-Tti Sport behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap
6.1 De deelnemer kan een geldend lidmaatschap altijd beëindigen. Let op: doe dit voor de eerste van de maand! Je abonnement loopt dan nog een maand door. Bijvoorbeeld: als je vóór 1 januari opzegt loopt je abonnement tot 1 februari. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het lidmaatschap voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet per mail worden ingediend bij Huk-Tti Sport en kan worden verzonden naar info@Huk-Tti.com.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Huk-Tti Sport werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een (losse) les of workshop bij Huk-Tti Sport, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.
7.2 Huk-Tti Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops en/of (losse) lessen verzorgd door Huk-Tti Sport.
7.3 Deelnemers die lijden aan bv. suikerziekte, epilepsie, rugklachten en/of andere vormen van blessures dienen dit voor aanvang van de (losse) les of workshop door te geven.
7.4 De aansprakelijkheid van Huk-Tti Sport voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
7.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Huk-Tti Sport beperkt tot driemaal een maandabonnement lidmaatschapsvorm.
7.6 Huk-Tti Sport is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

8. Persoonsgegevens
8.1 Huk-Tti Sport verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Huk-Tti Sport gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
8.2 Huk-Tti Sport gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Huk-Tti Sport en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Huk-Tti Sport, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@Huk-Tti.com. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Huk-Tti Sport gebruik kan worden gemaakt.
8.3 Huk-Tti Sport geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

MEER INFORMATIE
Rob Salm
  06 5127 9999 (ook WhatsApp)
 info@huk-tti.com
  www.huk-tti.com

 

VOLG ONS
  Huk-Tti Rotterdam
  Huk-Tti Zoetermeer
  Huk-Tti Sport

 

Huk-Tti Sport

Oprichter van de
NEDERLANDSE TANG SOO DO
MOO DUK KWAN BOND

Nederlandse Boksbond

Aangesloten bij de
NEDERLANDSE BOKSBOND

Algemene voorwaarden   |   © 2020-2021 Huk-Tti Moo Duk Kwan Center